Categories
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ

ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ กลับแจกแจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายนี้ไว้ว่า “เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลเกี่วกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับของทางราชการ และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล…” วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (ซ้าย) กับ รศ.ดร. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ วิจารณ์การผลักดันร่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ของรัฐบาล ในเวทีเสวนา “เสรีภาพทางวิชาการในสภาวะถดถอย” ที่ มธ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา

เมื่อ 5 เม.ย.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา