Categories
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอังกฤษ ประเพณี การแต่งกาย การทักทายของชาวอังกฤษ

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม

8 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 จากโรงเรียนเทศบาล three จำนวน 166 คน ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี… 17 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ยินดีต้อนรับ คณะครู นักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 52 คน ในโครงการรักชาติ รักท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์… 15 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ดุสิต และกราบนมัสการ พระคุณเจ้า พระอาจารย์ประเทือง ปะโมทิโต สาธุ ค่ะ… 18 มกราคม 2567 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ยินดีต้อนรับ นักท่องเที่ยวจากประเทศอิตาลี จำนวน 3 คน…

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม