Categories
ข่าวสารนวัตกรรมสังคม

ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัล

ปณิตา  วรรณพิรุณ. “ความฉลาดทางงดิจิทัล,” พัฒนาเทคนิคศึกษา.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัล

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น สบค.อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สบค. เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี sixty six กำไรสุทธ… Talent War คือสนามรบสำหรับอาชีพ HR ที่ต้องมีอาวุธเป็นอย่าง HR Tech เพื่อแย่งชิง Tech Talent ให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง… นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สบค.) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ของ สบค.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกดิจิทัล