Categories
พื้นที่แลกเปลี่ยนเยาวชน

ในหลวง ‘ร 9 และ ร10’ ทรงให้ความสำคัญ ‘การศึกษา พัฒนาคน’ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

จึงได้เข้าไปมอบถุงยังชีพและเงิน 3,000 บาทต่อคน ทั้งยังทำงานร่วมกับผู้ปกครองด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญทางการศึกษาของเด็กๆ เพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจให้ลูกอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปด้วยการช่วยเหลือประคับประคองจาก กสศ. เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย ในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ความเป็นมา หน่วย บพท.สารจากผู้อำนวยการวิสัยทัศน์และพันธกิจโครงสร้างองค์กรผู้บริหาร หน่วย บพท. ช่วงนี้เป็นช่วงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567) ช่องทางออนไลน์เป็นอีกช่องทา…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา